fbpx

Какво трябва да знаем за пътуване с дете в чужбина? Отговорите от адвокат Пламена Василева

Предстои летния сезон, а с това и семейните пътувания и почивки, някои от тях зад граница. Но подготвени ли сме да изведем детето от страната? Какви документи ни трябват? Нужно ли е съгласието и на двамата родилите? Може ли детето да пътува без тях? Толкова много въпроси и то в една област като правото, в която не всички имаме нужните познания. Затова се обърнахме за отговорите към професионалист.

Адв. Пламена Василева от Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” специализира в областта на облигационно и семейно право, административно право, трудово право, процесуално представителство и изпълнително производство. Тя ни даде ценни съвети за това какво трябва да знаем по отношение на необходимите документи за напускане на страната с деца.

Виж още: Мисия безаварийно кацане (част 1): съвети за първи полет с бебе

пътуване с дете в чужбина
Кредит: Freepik

„Като изключим последните две години на пандемия, в това хилядолетие светът се отвори все повече за нас. Глобализацията, членството на България в ЕС, достъпът до образование в чуждестранни училища и университети, достъпните самолетни билети, надпреварата между различните дестинации в туризма, множеството международни програми за обмен направиха така, че за децата ни се откриха много възможности да пътуват по света.

За извеждането на малолетни и непълнолетни извън страната обаче има определени изисквания, с които е важно родителите да са запознати и подготвени.

С какви документи пътуват децата?

Законът разграничава лицата под 18 години на малолетни и непълнолетни.

Малолетните лица (лица, ненавършили 14 години) пътуват в чужбина с паспорт. Твърде често в практиката, при пътуване на малки деца, граничните власти изискват и удостоверението за раждане на детето (оригинал или копие).

Непълнолетните лица (лица, навършили 14 години, но ненавършили 18 години) се легитимират при пътуване в чужбина с лична карта. Наличието на български документ за самоличност (паспорт или лична карта) не изключва необходимостта от издаване на виза за детето, в случай, че чуждата страна е въвела такъв режим спрямо България.

Ненавършилите пълнолетие лица (малолетни и непълнолетни) не могат да напускат страната без съгласието и на двамата си родители/настойници.

Какво означава това?

* Когато детето пътува с двамата си родители/настойници едновременно, това на практика удостоверява общото съгласие и на двамата за извеждането извън страната.

* Когато детето е придружено само от единия си родител/настойник, е необходимо да бъде представено съгласие за това от другия.

* Когато детето пътува самó или с друг придружител (напр. роднина, баба/дядо, учител), писмено съгласие трябва да придружава това пътуване и от двамата родители/настойници.

Виж още: Мисия безаварийно кацане (част 2). Съвети за полет с малко дете

пътуване с дете в чужбина
Кредит: Unsplash

Какво представлява съгласието на родителя?

Когато непълнолетен излиза извън страната и не е придружен от двамата си родители едновременно, задължително се представя писмено съгласие от отсъстващия родител/и относно извеждането. Това съгласие може да бъде общо – за всички територии и без времево ограничение, ограничено – например, за територията на Европейския съюз или група държави или пък с времеви рамки; или съвсем конкретно – за даденото пътуване, с описана дестинация и период. 

Съгласието се предоставя в писмена форма и трябва да бъде с нотариална заверка на подписа. Този документ трябва да придружава личните документи на детето и да бъде представян на граничните власти при напускане на страната.

Препоръчително е, в допълнение на нотариално заверената декларация, която остава с нас, да носим и обикновено копие, което при нужда да бъде оставено на граничните власти.

Нотариалното заверяване на съгласието може да бъде извършено и от съдия по вписванията в съответния районен съд по постоянен адрес, кмет или кметски наместник на населено място, в чийто район няма нотариус. В чужбина декларация за съгласие може да бъде заверена от длъжностни лица в българската консулска служба. Местен нотариус в чужбина също може да прави заверка, но по българското законодателство тази декларация трябва да бъде заверена и с апостил, а при държави извън Хагската конвенция е необходима и легализация.

Когато детето пътува без нито един от своите родители/настойници, декларация се изисква и от двамата.

Кога не се изисква декларация за съгласие от родител/настойник?

Има определени ситуации, в които законът не изисква представяне на писмено съгласие от отсъстващ от пътуването родител. Това са случаите, когато:

* Другият родител/настойник е починал. Това се удостоверява с оригинал или нотариално заверено копие от смъртен акт, който трябва да придружава пътуването.

* В удостоверението за раждане е вписан само един родител. В този случай е необходимо при пътуване да се носи оригинал или нотариално заверено копие на това удостоверение.

* Отсъстващият родител е лишен от родителски права. При такава ситуация е необходимо при пътуване да се носи съответното съдебно решение или нотариално заверено копие от него.

* Малолетни и непълнолетни, които живеят с родителите си дългосрочно в чужбина и това е отразено в документите им за самоличност, могат да пътуват от България към съответната дестинация на пребиваване, без да се изисква съгласие от отсъстващ при пътуването родител.

* Когато има съдебно решение, разрешаващо пътуването. За тази ситуация ще стане дума по-долу.

Проблемите при извеждане на дете в чужбина след раздяла с партньора

Сред най-сложните за двама разделени родители въпроси е този за пътуване и престой на детето в чужбина. Както споменахме, за извеждане на дете в чужбина се изисква съгласието и на двамата родители. При разтрогване на отношенията в семейството обаче въпросното съгласие често става непостижимо и се превръща в инструмент за съзнателен тормоз. Изгубеното доверие между бившите партньори ги кара да откажат, като причините варират от желание за лично отмъщение до страх от отвличане или терористични атентати. Така безобидната на пръв поглед почивка в Гърция може да доведе до много нерви, анулирани резервации и в крайна сметка провалена ваканция. Даването на съгласие е на практика невъзможно и при незаинтересован родител, който не може да бъде намерен или се укрива. 

Важно е да се знае, че даденото с декларация съгласие може да бъде оттеглено по всяко време от родителят, който го е подписал. Това поставя другия родител в постоянна несигурност. Внезапното оттегляне на съгласието може да осуети планираната почивка дори в последния момент.

Виж още: 5 задължителни неща, когато тръгнем на път с деца

Кредит: Unsplash
Заместване на съгласието на родител от съда

Отказът на втория родител не е непреодолимо препятствие. По-бавният, но по-стабилен начин за регулиране на отношенията между бившите партньори по повод извеждането на общото им дете в чужбина е осигуряване на съгласието по съдебен ред. Съдебната защита дава възможност съдът да замести родителското съгласие, в това число и за повече от едно пътуване. Това помага за планиране както на краткосрочни ваканции, така и на образованието. Критерият е винаги интересът на детето, а той всякога включва общуването му и с двамата родители.

Съдебната практика е наложила критерии, съобразно които да се разрешава на единия родител да изведе непълнолетното си дете, въпреки волята на другия.

Родителят, който се нуждае от съгласие, депозира молба пред районния съд по настоящия адрес на детето. В нея се посочват причините, поради които се иска извеждане на детето в чужбина, времето на престой и страната, която ще бъде посетена. Съдът следва да бъде убеден от молителя, че пътуването е в интерес на детето. Аргументите трябва да са убедителни, защото те ще се сблъскат с тези на другия родител, който е ответник по делото.

Това производство не е формално, в него може да бъде срещната сериозната съпротива на другия родител, който също има право да ангажира доказателства, с които да убеди съда в обратната теза. Той може да предяви и насрещен иск за получаване на разрешение за извеждане на детето в чужбина за себе си. В този случай родителят, който е започнал производството, ще трябва да вземе становище и по искането на другия родител, както и да ангажира доказателства, в случай че възразява. Така на практика, при уважаване и на двете искания, всеки родител ще има утвърдено от съда право да извежда детето извън пределите на България.

Макар и тези искове да подлежат на контрол от Върховния касационен съд (ВКС), законът допуска предварително изпълнение на постановеното решение по преценка на съда. Така имате възможност да планирате краткосрочно бъдещите пътувания, защото съдът може да допусне предварително изпълнение още с постановяване на решението на първа инстанция.

Съгласно тълкувателно решение на ВКС искането за разрешение за пътуване трябва да е конкретизирано, като се посочи: определена държава или поне кръг от държави, до които ще се пътува; времето на пътуването или поне определен период от време, през който да се осъществи; причината за пътуването. ВКС също така очертава и някои критерии относно допускането на пътуване със специален акцент върху гарантирането на сигурността на детето. Прието е, че пътуването до страна, в която има неотстранени щети от природен катаклизъм или неразрешен военен конфликт, не е в интерес на детето. Не е препоръчително и пътуването до страна, относно която българската държава е лишена от възможността да упражни какъвто и да е контрол за защита правата на детето – държави, които не са членки на ЕС, не са страни по Хагската конвенция или вътрешното им право отрича международно признатите човешки права и свободи. 

В тълкувателното решение е разгледана и разликата между краткосрочно пътуване и местоживеене на детето в чужбина с оглед преместването на родителя, който упражнява родителските права. Когато става въпрос за промяна в държавата на местоживеене, ВКС посочва, че това е твърде съществено и значително се засягат правата и на другия родител. В този случай въпросът за предимствата и недостатъците на преместването трябва да се изследва задълбочено, като се прецени влиянието върху детето, запазване на връзката му с другия родител и с родната страна, запазване на националната идентичност и култура и пр. Всичко това се съпоставя с ползите върху културата, образованието и разширяване на мирогледа на детето, които то ще получи при престоя си в чуждата страна.”

От нашите читатели
От нашите читатели
Текстове, изпратени от нашите читатели по наболели за тях проблеми, споделящи личен опит и теми, които не получават достатъчно обществен отзвук. Редакцията по тях е минимална.

Полезни статии, от които може би се интересувате

Коментари

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Най-четени статии